zamknij
Informujemy, że na naszej stronie mrwallet.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej. Więcej na Polityka prywatności.

CZY WIESZ ŻE?

Obowiązkowy split payment od listopada 2019

17 października 2019
Infor.pl

Obowiązkowy split payment zacznie funkcjonować od 1.11.2019 i stosowany będzie do sprzedaży usług i towarów z załącznika 15 ustawy o vat.

 

Obowiązkowy split payment wystąpi gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1. Obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31.10.2019
2. Wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15tys zł lub równowartość tej kwoty
3. Co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o vat
4. Sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywca jest podatnikiem vat czynnym czy zwolnionym)

 

W związku z wejściem obowiązkowego split payment czynni podatnicy vat świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o vat oraz ich nabywcy będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego.

 

Rozliczenie u sprzedawcy:
Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, która spełni łącznie cztery wyżej opisane warunki będzie zobowiązany dodać adnotację mechanizm podzielonej płatności na wystawianej fakturze.
Rozliczenie u nabywcy:
W przypadku otrzymania faktury z adnotacją mechanizm podzielonej płatności nabywca będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Przy czym obowiązek uregulowania należności w tym mechanizmie dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o vat.
Jeżeli tylko jedna pozycja z faktury będzie objęta mechanizmem podzielonej płatności, to nabywca może zdecydować, czy dobrowolnie ureguluje całą należność z zastosowaniem MPP, czy też tylko tę jedną pozycję objętą obowiązkiem MPP.
Jeżeli nabywca nie otrzyma faktury z adnotacją mechanizm podzielonej płatności, to ma obowiązek zweryfikować czy pozycje z otrzymanej faktury zwierają się w załączniku nr 15 ustawy o vat. Jeżeli chociażby jedna pozycja zawierała się w tym załączniku to podatek vat z niej wynikający będzie musiał zapłacić za pomocą MPP.

 

Sankcje po stronie sprzedawcy
Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji mechanizm podzielonej płatności to naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości podatku vat przypadającej na dostawę usług lub towarów z załącznika 15.
Sprzedawca będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia. Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie tak aby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej płatności. Powinien też wystawić fakturę korygującą.

Sankcje po stronie nabywcy
Sankcje podatkowe grożą również nabywcy wymienionych towarów i usług z załącznika 15. Jeżeli nabywca nie dokona płatności za pomocą MPP to naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność. W stosunku do osób fizycznych które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
Sankcja nie będzie miała zastosowania jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury.

 

 

Przepisy przejściowe:
W sytuacji gdy:
1. Przed 1.11.2019 podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31.10.2019
2. Po 31.10.2019 podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy dla których faktura została wystawiona przez 1.11.2019
stosuje się odwrotne obciążenie (w dotychczasowym brzmieniu przepisów tj. sprzed 1.11.2019)
Od 1.11.2019 obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji załącznika nr 15 ustawy o vat czyli m.in. tych które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT.
Oznacza to zmiany dla podatników, którzy dotychczas stosowali odwrotne obciążenie krajowe. Obecny obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia zostanie zniesiony i zastąpiony obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przez te podmioty.
  

Lubię to Udostępnij

Ważne zmiany w Kodeksie pracy - prezydent podpisał ustawę

05 czerwca 2019
Infor

Zmiany w świadectwie pracy, stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, wzmocnienie ochrony pracowników - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy. Prezydent w dniu 3 czerwca 2019 r. podpisał ustawę. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy obejmują:

 

1) stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację; Zgodnie z nowelizacją, każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za dyskryminację nie uznawano natomiast nierówności wynikającej z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powodowało nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu.

2) objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników-innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;

3) przyznanie pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, co stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt P 133/15.

4) umożliwienie, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy;

5) wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni;

6) dodanie regulacji, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy;

7) wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe;

8) zaostrzenie regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy i w konsekwencji przeniesienie z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej terminu wydania świadectwa pracy;

9) dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego.

Lubię to Udostępnij

Zeznania o dochodach zagranicznych spółek kontrolowanych do 2 października

05 września 2017
Infor.pl

Do 2 października 2017 r. podatnicy podatku dochodowego powinni złożyć do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej o kalendarzowym roku podatkowym. W tym samym terminie konieczna jest wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego. Jeżeli podatnik posiada udziały w zysku więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, zobowiązany jest złożyć odrębne zeznania o dochodach każdej z tych spółek.

 

Od 1 stycznia 2015 r. na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19% stawką podatku.

Zeznania należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym. W tym roku 30 września przypada w sobotę, termin zatem zostaje przeniesiony na poniedziałek - 2 października.

Przy ustaleniu terminu składania zeznania PIT-CFC lub CIT-CFC należy brać pod uwagę:

- rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej lub

- rok podatkowy podatnika - jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy (art. 24a ust. 6 updop i art. 30f ust. 7 updof).

Dopiero od zakończenia tak ustalonego roku podatkowego należy liczyć dziewięciomiesięczny termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej Wypełnienie zeznania na przykładzie CIT-CFC CIT-CFC przypomina skróconą wersję deklaracji CIT-8.

Poza miejscem i celem składania zeznania (część A), danymi podatnika i zagranicznej spółki kontrolowanej (część B), podatnik wpisuje także przychody zagranicznej spółki kontrolowanej (część C), ustala podstawę opodatkowania (część D) i oblicza podatek (część E).

Szczególną uwagę podatnicy powinni zwrócić na część D i uwzględnić w niej otrzymane od zagranicznej spółki kontrolowanej dywidendy.

Należy także pamiętać, by obliczony podatek pomniejszyć o podatek zapłacony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w kraju jej rezydencji podatkowej.

Lubię to Udostępnij

15 proc. CIT dla małych firm

27 września 2016
INFOR.PL

Obniżenie stawki podatku CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Efekt fiskalny ustawy, czyli zmniejszenie dochodów budżetu, szacowany jest na ok. 270 mln zł.
Wprowadzane rozwiązanie będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
Nowe przepisy uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT. Wprowadzane rozwiązanie będzie także dotyczyć podatników rozpoczynających działalność.
W ustawie zawarte są także zmiany "uszczelniające" pobór podatków. Ponadto przewidziano zmiany doprecyzowujące obecne przepisy, tak, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów.
Wprowadzono przepis, który przewiduje ograniczenie stosowania określonych w ustawie preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. W myśl ustawy zasady te nie będą stosowane w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
Ponadto przewidziano w ustawie zmiany doprecyzowujące obecne przepisy tak, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Doprecyzowano także przypadki, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Lubię to Udostępnij

Mija termin przesyłania ewidencji VAT

25 sierpnia 2016
INFOR.PL

Duzi przedsiębiorcy (oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania ich za duże podmioty) w sierpniu po raz pierwszy powinni przesłać Ministrowi Finansów informacje o prowadzonych ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Informacja obejmuje lipcową ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i należy ją złożyć do 25 sierpnia. Informację tę należy przekazać w formie elektronicznej odpowiadającej strukturze tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

W pierwszym etapie wdrażania nowego obowiązku informacyjnego, który w ostatecznym efekcie ma objąć wszystkich podatników VAT, obowiązek ten został nałożony na duże podmioty (przede wszystkim przedsiębiorców). Mali i średni przedsiębiorcy (oraz podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami, ale spełniający kryteria uznania za podmioty mikro) jeszcze do końca roku nie muszą przesyłać swoich ewidencji VAT Ministrowi Finansów. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2017 r., co oznacza, że pierwszą taką informację będą musieli złożyć do 27 lutego 2017 r. (termin przesunięty z 25 lutego, bo w 2017 r. dzień ten przypada w sobotę).
Natomiast mikroprzedsiębiorcy korzystają ze zwolnienia z obowiązku przesyłania ewidencji VAT w formacie JPK do końca 2017 r. Obowiązek ten obejmie ich od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że po raz pierwszy złożą taką informację do 26 lutego 2018 r. (termin przesunięty, bo w 2018 r. 25 lutego przypada w niedzielę).
 

Lubię to Udostępnij

Uchwała SN: pracodawcą jest spółka, a nie grupa kapitałowa

21 lipca 2016
Konfederacja Lewiatan

Sąd Najwyższy wykluczył, aby ZUS mógł traktować grupy kapitałowe jako jednego pracodawcę. Oznacza to, że odrębnym pracodawcą jest każda spółka z grupy kapitałowej, a nie bliżej nieokreślona grupa kapitałowa. Orzeczenie uniemożliwia przede wszystkim automatyczne traktowanie przez ZUS i sądy powiązań kapitałowych pracodawcy ze zleceniodawcą za przesłankę oskładkowania umów zleceń - podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Sąd Najwyższy wydał uchwałę odpowiadającą na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dotyczące pojęcia pracodawcy na gruncie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Uchwała ma olbrzymie znaczenie praktyczne dla ogółu pracodawców. Uniemożliwia sądom i ZUS wydawanie orzeczeń „na skróty" i zmusza je do merytorycznego rozpatrywania każdej kolejnej sprawy. Pozwala także pracodawcom na precyzyjne planowanie zatrudnienia i wyjaśnia rozbieżne interpretacje stosowane dotychczas przez ZUS i sądy. To bez wątpienia przełomowe orzeczenie, które powinno wpłynąć na szereg postępowań prowadzonych w niższych instancjach - mówi Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Mimo przełomowego znaczenia uchwały należy zaznaczyć, że jest to dopiero wierzchołek góry lodowej problemów interpretacyjnych ZUS. W ostatnim czasie kontrolerzy coraz częściej zmieniają dotychczasową interpretację przepisów i tym samym uznają oskładkowanie tylko pierwszej umowy - w ramach jednego przedsiębiorstwa lub spółek powiązanych - za próbę obejścia prawa. Do stycznia 2016 wymagali tylko i wyłącznie objęcia składką na ubezpieczenia społeczne pierwszej zawartej umowy zlecenia. W konsekwencji wiąże się to z naliczaniem przez ZUS składek od wszystkich zawartych umów i karami dla firm. Takie praktyki wpływają destrukcyjnie na sytuację przedsiębiorstw, w skrajnych przypadkach doprowadzając je nawet do upadłości.
ZUS powinien jak najszybciej wydać jednolitą interpretację prawa, uwzględniającą wcześniej wydane decyzje. Brak zdecydowanych działań w tym zakresie i dalsze dobrowolne interpretowanie przepisów może spowodować utratę płynności finansowej przez szereg polskich przedsiębiorstw.
- Składki na ubezpieczenia społeczne powinny zapewniać pracownikom godziwą emeryturę. Kiedy jednak kontrolerzy ZUS zmieniają interpretację prawa - w trakcie jego obowiązywania - budzą się w nas wszystkich obawy, czy działania te nie mają służyć tylko i wyłącznie celom fiskalnym - dodaje Marek Kowalski.

Lubię to Udostępnij

Pełnomocnictwo ogólne

06 maja 2016

Od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego. Upoważni je do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Lubię to Udostępnij

Czy rząd ograniczy płatności gotówkowe wśród przedsiębiorców?

08 marca 2016

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 2017r. limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami wyniesie 15 tys. zł (aktualnie 15 tys. euro). Firmy, które przekroczą limit przy danej transakcji nie będą mogły takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Lubię to Udostępnij

Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia

11 stycznia 2016

Zmiana formy opodatkowania wymaga powiadomienia urzędu skarbowego do 20 stycznia 2016 roku.

Od 19 maja 2016 r. do przepisów zostaną dodane regulacje, z których będzie wynikało, że podatnicy kontynuujący działalność będą mogli zgłaszać wybór określonej formy opodatkowania na formularzu CEIDG. W obecnej chwili tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania zgłaszają na formularzu CEIDG-1.

Lubię to Udostępnij

Zmiany 2016 - kadry/płace

08 stycznia 2016

W zakresie prawa pracy:

 • Ograniczenie dotyczące zawierania umów na czas określony – tzw. „33 i 3” – łączny okres umów na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy; po ich upływie umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony; liczba umów na czas określony wynosi maksymalnie 3 – czwarta jest umową na czas nieokreślony; (zmiana od 22.02.2016).
 • Zrównanie okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony, który wynosi: 2 tygodnie – pracownik zatrudniony krócej niż 6 m-cy (gdy w umowie zapisano o możliwości rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem),1 miesiąc -pracownik zatrudniony powyżej 6 m-cy, 3 miesiące – pracownik zatrudniony co najmniej 3 lata;

    W przypadku wypowiedzenia umowy po 22.02.2016, okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczy się od tej daty, nie wstecz.

    Opisane powyżej limity nie znajdują zastosowania dla umów na zastępstwo, dla prac sezonowych i dorywczych, dla prac kadencyjnych

    lub w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

    W ostatnim przypadku należy poinformować PIP o fakcie zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni.

 • Wzrost płacy minimalnej – od 1. Stycznia wynosi 1850,00 zł brutto.
 • Możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.
   

W zakresie uprawnień rodzicielskich:

 • Rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na rzecz urlopu rodzicielskiego - aktualnie 26 tygodni, po 1.01. – 32 tygodnie; łączny wymiar urlopu jak dotąd- 52 tygodnie.
 • Urlop rodzicielski można będzie łączyć z pracą – maksymalnie na pół etatu, co wiąże się z proporcjonalnym wydłużeniem pobierania zasiłku macierzyńskiego – maksymalnie do 64  tygodni.
 • Wydłuży się okres, w którym można wykorzystać urlop rodzicielski – 16 tygodni (z 32) będzie można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.
 • Czas na złożenie wniosku o roczny macierzyński, wychowawczy wydłuża się do 21 dni (dotąd 14).
 • Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł netto dla każdej matki; w przypadku osób pracujących na część etatu i otrzymania niższego zasiłku, świadczenie będzie wyrównywane przez ZUS.
 • 2 dni zwolnienia na dziecko zdrowe do 14 roku życia można wykorzystywać w wymiarze godzinowym (16 godzin) lub dniowym (2 dni); wiążące będzie tutaj oświadczenie o sposobie wykorzystania złożone wraz z pierwszym wnioskiem.
 • Urlop ojcowski – możliwość wykorzystania wydłuży się do ukończenia przez dziecko 2 lat; można podzielić na dwie części po 7 dni każda.
   

Pozostałe ważne zmiany:

 • Oskładkowanie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia, tzn. przestanie obowiązywać zasada, że składki są odprowadzane z tego tytułu, który powstał najwcześniej, bądź z kwoty najniższej, ale z każdej umowy do momentu przekroczenia progu 1850 zł. Bardzo dużą rolę będą więc miały nie tylko oświadczenia składane przez zleceniobiorców, ale także konkretne dokumenty poświadczające dany stan rzeczy, np. przedstawienie umowy czy RMUA z innego zakładu pracy, czego żądanie będzie obowiązkiem zleceniodawcy.
 • e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 - płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób są zobowiązani założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), na który będą wpływać zaświadczenia wystawione przez lekarzy.


 

Lubię to Udostępnij

Co nowego w podatkach…

07 stycznia 2016
 • Korekta przychodów i kosztów na bieżąco

Każda korekta przychodu lub kosztu, która nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką ma być dokonywana na bieżąco.

 • Odsetki od zaległości podatkowych – stawka obniżona i podwyższona

W celu upowszechnienia dobrowolnego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych wprowadzono:
- zmniejszenie stawki odsetek za zwłokę do 50% stawki podstawowej od zaległości podatkowych wynikających z autokorekty deklaracji w przypadku złożenia korekty w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji i zapłaty podatku w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty
- stosowanie odsetek za zwłokę naliczonych według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej, dla podatników podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz dłużników celnych, którzy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji bądź zaniżą wysokość zobowiązania (zawyżają wysokość nadpłaty/zwrotu podatku) o ponad 25% kwoty należnej i więcej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu.

 • Korekta deklaracji bez uzasadnienia

Korekty deklaracji podatkowej dokonuje się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej. Nie trzeba dołączać uzasadnienia przyczyn zmian.

 • Zmiany właściwości urzędu dla celów VAT

Dla osób fizycznych w zakresie podatku VAT w 2016 roku urzędem właściwym jest urząd ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

 • Indywidualne interpretacje podatkowe – zmiany od 2016 dotyczą:

- zakresu spraw, które może obejmować wniosek o wydanie interpretacji,
- udogodnienia dla podatników wnoszących o wydanie interpretacji,
- nowy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie interpretacji


 

Lubię to Udostępnij

Nie korygujemy już kosztów

04 stycznia 2016

Od stycznia 2016 roku zniesiony został obowiązek korygowania kosztów podatkowych w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań.

Lubię to Udostępnij

Weryfikacja cen transferowych jednym z priorytetów administracji podatkowej w 2016 roku

04 stycznia 2016
PAP

Weryfikacja cen transferowych, które często służą tzw. optymalizacji podatkowej, będzie w przyszłym roku jednym z priorytetów fiskusa - poinformowała rzeczniczka prasowa ministerstwa finansów Wiesława Dróżdż.
Dróżdż zaapelowała - w imieniu MF - do podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca pierwszego kwartału 2016 roku.
"W związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany zysk, MF rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane" - zapowiedziała.
Zaznaczyła, że każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym, a jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej. Tymczasem w przypadku podmiotów powiązanych zdarza się często, że spółka-córka płaci spółce-matce lub innej spółce w grupie, znacznie wyższą kwotę niż wynosi wartość rynkowa określonego dobra lub usługi (korzystanie z logo, czy doradztwo).
"Takie nierynkowe ceny nazywa się cenami transferowymi i zwykle służą tzw. optymalizacji podatkowej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji" - wyjaśniła Dróżdż.
Podkreśliła, że na takich praktykach traci budżet państwa. Firma wykazuje bowiem fakturę w kosztach uzyskania przychodu, zmniejszając swoją podstawę opodatkowania i odprowadza do budżetu państwa mniejsze podatki. Według resortu finansów jest to jednak niezgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Tymczasem liczba takich transakcji rośnie.
"Minister Finansów przyjął, jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych" - poinformowała Dróżdż.
"Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności ministerstwo dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań" - dodała.
Przypomniała, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50 proc. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia.
Jeśli firmy będą zmuszone do korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej – odsetki będą należne w pełnym wymiarze. (PAP)

Lubię to Udostępnij

Zwrot kosztów za zatrudnionego pracownika

07 października 2015

Pracodawca, który zatrudni osobę poniżej 30. roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy, będzie mógł przez rok otrzymywać zwrot kosztów do wysokości minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

To nowe rozwiązanie przyjęte przez Senat ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowe przepisy określają, jakie warunki będzie musiał spełnić pracodawca, aby otrzymać refundację. Najważniejszym z nich jest utrzymanie pracownika w zatrudnieniu na cały etat przez kolejne 12 miesięcy. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, firma będzie musiała zwrócić otrzymane środki. Z kolei gdy skierowany bezrobotny rozwiąże umowę o pracę, na jego miejsce przyjdzie inna osoba.
 

Lubię to Udostępnij

Spółka komandytowa jedną z najbardziej atrakcyjnych form prowadzenia biznesu

07 sierpnia 2015

Spółka komandytowa, tak jak prawie wszystkie spółki osobowe nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowani są wyłącznie jej wspólnicy, którzy płacą jednokrotny podatek od swoich dochodów.

 

W 2014 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca opodatkowanie podatkiem dochodowym spółki komandytowo-akcyjne. Pierwotnie tym podatkiem miały być objęte również spółki komandytowe. Jednak ostatecznie tak się nie stało. Również w 2015 roku w kontekście zmian w zakresie PIT i CIT spółka komandytowa nadal nie została objęta podatkiem dochodowym.

 

Oznacza to, że warto rozważyć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, która pod wieloma względami jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form prowadzenia biznesu i to nie tylko pod względem podatkowym.
 

Lubię to Udostępnij

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2015

29 czerwca 2015

VAT od paliwa – samochody osobowe
Właściciele firmowych samochodów osobowych, którzy wykorzystywali samochód zarówno do celów służbowych jak i prywatnych mogli odliczyć 50% naliczonego vat-u od wydatków związanych z eksploatacją samochodu za wyjątkiem paliwa.
Od 1 lipca 2015 roku podatnik korzystający z samochodu osobowego do celów prywatnych i firmowych będzie mógł odliczyć 50% podatku vat również od paliwa.
Poszerzenie grupy towarów, których sprzedaż rozlicza się odwrotnym obciążeniem
Od 1 lipca 2015 roku odwrotne obciążenie obejmuje między innymi nieobrobione plastycznie ołów, cynk, cynę, aluminium i nikiel, złoto w postaci surowca lub półproduktu, część biżuterii. Lista towarów objętych odwrotnym obciążeniem została poszerzona również o takie towary jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, konsole (ta grupa objęta została limitem wartości sprzedaży).
Informacje podsumowujące
Podatnicy VAT sprzedający towary objęte odwrotnym obciążeniem będą musieli sporządzać informacje podsumowujące.
 

Lubię to Udostępnij

Składki ZUS menedżerów

22 czerwca 2015

Menedżerowie spółek kapitałowych podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich a nie samozatrudnienia – zdecydował Sąd Najwyższy.


Sąd Najwyższy orzekł, że spółki w których zatrudnieni są menedżerowie muszą odprowadzać składki ZUS w wysokości liczonej od faktycznego przychodu uzyskanego na podstawie kontraktów menedżerskich, ponieważ nie świadczą oni usług na zasadzie samozatrudnienia.


Wyliczone w ten sposób składki mogą być zdecydowanie wyższe, niż składki, które menadżerowie odprowadziliby do ZUS z tytułu samozatrudnienia, tak jak pozostali jednoosobowi przedsiębiorcy.
 

Lubię to Udostępnij

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY MAKSYMALNIE 3 LATA

09 kwietnia 2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

31 marca 2015 roku Rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zakłada ona, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.

- Zmiany w umowach czasowych ochronią pracowników przed nadużyciami. Nie będzie już sytuacji, że kontrakty terminowe są przedłużane w nieskończoność. Mam nadzieję, że parlament przyjmie nowe przepisy jeszcze w tej kadencji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jak jest teraz?

Obecnie przepisy mówią, że po dwóch umowach terminowych, trzecia musi być podpisana na czas nieograniczony. Można jednak tego nie robić, jeśli między umowami terminowymi była miesięczna przerwa w zatrudnieniu. Nie ma ustawowych ograniczeń co do czasu trwania umowy na czas określony. Okres wypowiedzenia takich kontraktów wynosi obecnie 2 tygodnie (jeśli był wpisany do umowy) bez względu na czas ich trwania. Jednocześnie klauzulę o wypowiedzeniu można wpisać tylko do umowy zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy.

Co się zmieni?

Projekt zakłada ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą - ale zgodnie z projektem nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony. Od tych zasad przewidziano jednak wyjątki - np. dotyczące umów na zastępstwo czy na okres kadencji.

Zgodnie z projektem zrównany będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. Według nowelizacji, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą także umów na okres próbny. Co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy; jednakże w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

Po zmianach w Kodeksie Pracy będą wyróżnione 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce była bardzo rzadko wykorzystywana.

Zmiany zakładają również ułatwienia dla firm. Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Lubię to Udostępnij

RZĄD O RODZICIELSKIM DLA WSZYSTKICH

09 kwietnia 2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach o dzieło – rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie.

– Idziemy za ciosem. Zaledwie tydzień temu rząd przyjął projekt “Złotówka za złotówkę” gwarantujący rodzicom, że podejmując pracę nie utracą wsparcia finansowego państwa. Na dzisiejszym posiedzeniu przyjęliśmy kolejny projekt z rządowego pakietu rodzinnego – świadczenie rodzicielskie – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób.

- Pierwszy rok po narodzinach dziecka jest kluczowy zarówno dla niego, jaki i samych rodziców. Chcemy, aby wszyscy mieli równe szanse na wsparcie w tym czasie, bez względu na formę zatrudnienia – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Szacowany koszt zmian to 1,2 mld zł w 2016 r.

Lubię to Udostępnij

Nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2015 roku

07 kwietnia 2015

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów określająca obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, będzie wynosiła 1,80%.

 

Płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2015 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaju działalności wg PKD.

Lubię to Udostępnij

Optymalizacja podatkowa, czyli jak płacić niższe podatki w firmie

04 grudnia 2013
rybnik.com.pl

Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala nie tylko obniżyć obciążenia podatkowe, ale również poprawia płynność finansową firmy. Ważne jest w tym przypadku opracowanie odpowiedniej analizy oraz stworzenie na jej podstawie strategii podatkowej dostosowanej do potrzeb konkretnej firmy.

Lubię to Udostępnij

Zwrot VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 roku!

28 listopada 2013
rybnik.com.pl

Zwrot VAT za materiały budowlane na dotychczasowych zasadach będzie można sobie zapewnić tylko do końca 2013 roku. Osoby, które przed 1 stycznia 2014 roku poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych udokumentowane fakturą VAT będą miały 5 lat na uzyskanie zwrotu VAT.

Lubię to Udostępnij

Od 2014 roku zmieniają się zasady wystawiania faktur

24 października 2013
rybnik.com.pl

Od początku 2014 roku zmieni się podstawowy termin wystawiania faktur. Zgodnie z podstawową zasadą fakturę będziemy wystawiać nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Lubię to Udostępnij